Tilinpäätös

 

Talouden avainluvut

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

1 000 eur 2016 2015
LIIKEVAIHTO 384 028 287 523
Liiketoiminnan muut tuotot 7 626 9 184
Muuttuvat kulut -81 851 -72 631
Henkilöstökulut -21 806 -24 001
Liiketoiminnan muut kulut -55 679 -69 761
Poistot ja arvonalentumiset -112 926 -104 706
-272 262 -271 099
Liikevoitto 119 392 25 608
Rahoitustuotot 4 263  223
Rahoituskulut -177 211 -170 021
 
Tappio ennen veroja -53 556 -144 190
Tuloverot 21 925 3 797
TILIKAUDEN TAPPIO -31 631 -140 393
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -31 631 -140 393

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

1 000 eur 2016 2015
TILIKAUDEN TAPPIO -31 631 -140 393
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset -1 285 30 615
Tuloverot 257 -6 123
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteisiksi verojen jälkeen:

-1 028 24 492
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai -varan)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
-25 107
Tuloverot 5 -21
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, verojen jälkeen: -20 86
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -1 048 24 577
Tilikauden laaja tulos yhteensä -32 679  -115 816
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
       Emoyhtiön omistajille -32 679 -115 816

Tase

Konsernitase (IFRS)

1 000 eur   31.12.2016 31.12.2015
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 62 468 62 468
Aineettomat hyödykkeet 1 578 794 1 576 499
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 075 414 1 907 522
Johdannaissopimukset 738 1 224
Muut pitkäaikaiset varat 473 50
Laskennalliset verosaamiset 73 104
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 717 960  3 547 868
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 117 433 91 423
Johdannaissopimukset 1 243 2 461
Rahat ja pankkisaamiset 59 790 63 899
Lyhytaikaiset varat 178 466 157 783
Varat yhteensä 3 896 426 3 705 651

Konsernitase (IFRS)

 1 000 eur 31.12.2016 31.12.2015
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 171 204 171 204
Muut rahastot -2 477 -1 430
Kertyneet voittovarat -325 152 -293 520
Oma pääoma yhteensä -156 422 -123 744
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 3 032 925 2 804 282
Johdannaissopimukset 31 323 38 243
Laskennalliset verovelat 539 763 562 438
Varaukset 246 247
Eläkevelvoitteet 111 66
Muut pitkäaikaiset velat 304 957 306 592
Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 909 325 3 711 867
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat 53 344 47 174
Muut velat 32 860 25 727
Johdannaissopimukset 665 5 686
Varaukset 480 280
Muut lyhytaikaiset velat 56 174 38 661
Lyhytaikaiset velat yhteensä 143 523 117 528
Velat yhteensä 4 052 848 3 829 395
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 896 426 3 705 651

Rahavirtalaskelma

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

1000 eur 2016 2015
Tilikauden tappio -31 631 -140 393
Oikaisut:
 Verot -21 925 -3 797
 Korko- ja muut rahoituskulut 172 948 169 798
 Poistot ja arvonalentumiset 112 926 104 706
263 949 270 707
Käyttökate 232 318 130 314
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -3 073 -4 333
Maksetut korot -112 682 -82 618
Saadut korot 2 615 222
Maksetut verot -97 -366
-113 237 -87 095
Liiketoiminnan rahavirta 119 081 43 219
Käyttöpääoman muutokset:
 Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -26 830 4 649
 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 6 819 -8 650
 Liitttymismaksuvelkojen muutos -272 -283
-20 283 -4 284
Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä 98 798  38 935
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1 000
Investoinnit käyttöomaisuuteen -273 162 -203 977
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 544 27
Investointien rahavirta -272 618 -204 950
Oman pääoman lisäykset
Lainojen nostot 2 926 531 174 000
Lainojen takaisinmaksu -2 756 820
Rahoituksen rahavirta 169 711 174 000
Rahavirtojen muutos -4 109 7 985
Rahavarat 1.1. 63 899 55 915
Rahavarat 31.12. 59 790 63 899