Toteutamme verkon investointi- ja korjaustyöt urakoitsijoiden ja heidän alihankkijoidensa avulla. Lisäksi olemme ulkoistaneet rakennuttamisen aikaisen projektivalvonnan, jotta voimme taata riittävän kapasiteetin ja osaamisen sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden valvonnassa.

Vastaamme Carunassa sähköverkon yleissuunnittelusta, joka pohjautuu verkon luotettavuus-, ikä- ja kunnossapitoanalyyseihin. Urakoitsijat laativat maasto- ja sähköisen suunnittelun Carunan ohjeiden mukaan. Caruna hyväksyy suunnitelmat, urakoitsijat rakentavat verkon ja verkko otetaan käyttöön yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Projektivalvonta valvoo rakennuttamisen aikaista toimintaa ja tekee myös takuuajan tarkistukset. Kaikki poikkeamat dokumentoidaan ja valokuvataan mobiililaitteiden avulla selkeän raportoinnin takaamiseksi.

Vuonna 2016 Carunalla oli verkonrakennustöissä kolmetoista pääurakoitsijaa ja 238 aliurakoitsijaa.

Vuonna 2016 Carunalla oli verkonrakennustöissä kolmetoista pääurakoitsijaa ja 238 aliurakoitsijaa. Hankkeidemme koon kasvun vuoksi urakointi on keskittynyt aikaisempaa pienemmälle määrälle suuria pääurakoitsijoita. Carunan urakoitsijat ilmoittivat ulkomaalaisten työntekijöiden osuuden olevan alle yhden prosentin kokonaistyövoimasta.

Urakoitsijat voivat käyttää omia alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, kun alihankkija on hyväksytetty Carunalla. Alihankkijoiden tulee noudattaa samoja periaatteita ja vaatimuksia kuin pääurakoitsijoiden sekä sitoutua Carunan ohjeisiin ja velvoitteisiin. Aloitimme säännölliset toimittaja-auditoinnit vuonna 2016.

Hankintojen kautta toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Projektimme työllistävät suoraan tai välillisesti tuhansia ihmisiä ympäri Suomea.

Vastuullisuusvaatimukset

Asetamme sopimuksissamme toimittajille tiukat vaatimukset, joihin jokaisen kumppanin on sitouduttava. Sopimukset perustuvat Carunan sopimuskäytäntöihin, joissa on huomioitu laadun seuranta ja riskienhallinta. Kaikkien kumppaneiden on myös sitouduttava noudattamaan Carunan toimintaohjetta (Supplier Code of Conduct), joka velvoittaa urakoitsijat toimimaan suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. Näin ollen kaikkien urakoitsijoiden on noudatettava vähintään valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä työsuhteiden ehdoista ja työoloista.

Vaatimukset koskevat muun muassa taloudellista vakautta, työolosuhteita ja tilaajavastuuta sekä ympäristöseikkojen huomioimista.

Vastuullisuusvaatimukset ovat osa kilpailutusdokumentteja. Vaatimukset koskevat muun muassa taloudellista vakautta, työolosuhteita ja tilaajavastuuta sekä ympäristöseikkojen huomioimista kuten materiaalien kierrätystä.

Carunan verkonrakennustöissä vaaditaan suomen kielen taitoa osana työturvallisuutta. Lainsäädäntö asettaa vaatimukset ulkomaisen työvoiman käytölle. Caruna kohtelee palvelu- ja materiaalintarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi noudattaen EU-tason erityisalojen hankintalakia.

Suljemme tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajat, jotka on tuomittu erityisalojen hankintalaissa mainituista rikoksista.

Toimittajien seuranta

Carunan toimittajahallinta keskittyy Caruna-toimittaja-suhteen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä toimintamalleja ja operatiivista toimintaa koko sopimuskauden ajan. Seuraamme säännöllisesti kaikkien kumppaneidemme toimintaa ja sopimusehtojen täyttymistä. Seurantatapaamisiin osallistuvat kyseiseen toimittajaan tai hankkeeseen liittyvät henkilöt.

Seuraamme säännöllisesti kaikkien kumppaneidemme toimintaa ja sopimusehtojen täyttymistä.

Carunan toimittajat on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Teemme kaikkien toimittajien kanssa tiivistä yhteistyötä. Suurimpia ja kriittisimpiä urakoitsijoita tapaamme neljästi vuodessa kehityskokouksissa, joiden tavoitteena on sopimuskaudella tehostaa ja parantaa toimintaa sekä varmistaa yhteistyön sujuvuus yhtiöiden välillä. Carunan hankintaorganisaatio vastaa mahdollisten kehityskohteiden ja toimenpiteiden toteutuksen seurannasta.

Kehitimme vuoden aikana yhteistyötä uudistamalla urakoitsijoille suunnatun Kumppanisivuston, jonne on koottu muun muassa urakoitsijoita koskevat toimintaohjeet. Koko Carunan laajuinen asiakaskokemuksen kehittämistyö näkyi myös kumppaneidemme suuntaan: lanseerasimme syksyllä 2016 urakoitsijoille ja heidän alihankkijoilleen asiakaskohtaamisia käsittelevän verkkokurssin.
 

Case: Caruna tuo yhteistyökumppanit yhteen kehittämään toimintaa

 

Hankinnat ja niiden laatu ovat kriittisen tärkeässä roolissa Carunan kaltaiselle yritykselle, joka investoi vuosittain satoja miljoonia euroja sähköverkon kehittämiseen. Maan alle rakennetun sähköverkon täytyy toimia vähintään 40 vuotta kaikissa Suomen sääoloissa, jotta suomalaiset saisivat sähköä olosuhteista riippumatta.

”Lähtökohtamme on, että hankimme mahdollisimman laadukkaita verkkokomponentteja kustannustehokkaasti ja rakennutamme verkon osaavien ammattilaisten voimin”, hankintajohtaja Mervi Haukilahti sanoo.

Vuonna 2016 Carunan toimittajahallinnassa keskityttiin tehostamaan nimenomaan urakoitsijoiden tuotantoprosessia. Verkon rakentamiseen osallistuu monta toimijaa, jotka eivät ilman Carunaa välttämättä tekisi yhtä tiivistä yhteistyötä: urakoitsijat, materiaalitoimittajat, projektivalvonta, kierrätyksen hoitava kumppani ja iso joukko carunalaisia.

”Tähän me kehitämme parasta yhteistyömallia, jotta saamme monen osapuolen orkesterin toimimaan mahdollisimman tehokkaasti”, Haukilahti sanoo.

Urakoitsijoille, materiaalitoimittajille ja palvelutoimittajille suunnatun sähköisen kyselyn ja jatkojalostus-workshopin kautta kerättiinkin yli 600 kehitysideaa.

Ideoita syntyi esimerkiksi kierrätykseen. Vuonna 2016 Caruna otti käyttöön eService-työkalun, jonka avulla urakoitsijat voivat tilata kierrätysastiat työmaille. Lisäksi Caruna saa työkalun avulla ajantasaista tietoa siitä, mitä materiaaleja kierrätetään ja kuinka paljon.

Myös turvallisuuskysymykset keräsivät paljon kehitysideoita. Terveys- ja turvallisuusseikkojen suunnittelua, työntekijöiden perehdytystä ja suojavarustelua seurataan jatkossa järjestelmällisemmin. Lisäksi tietoturva oli vuoden 2016 avainteemana uusissa tietoliikenteeseen liittyvissä sopimuksissa, ja Caruna teki ICT-toimittajille neljä tietoturvaan liittyvää auditointia.

Toimittaja-auditoinnit

Kehitimme ja otimme käyttöön toimittajien auditointiprosessin vuoden 2016 aikana. Auditoinnit ovat osa toimittajahallintakonseptia, ja niiden tavoite on valvoa ja kehittää käyttämiämme tärkeimpiä toimittajia.

Suoritimme vuonna 2016 viisi toimittaja-auditointia.

Suoritimme vuonna 2016 viisi toimittaja-auditointia, joiden kohteina olivat kolme jakeluverkon investointiohjelmien pääurakoitsijaa, yksi materiaalitoimittaja ja yksi projektivalvonnan palvelutoimittaja. Auditointien fokusalueina olivat sidosryhmät ja toimintaympäristö, johtaminen ja johtajuus, osaaminen ja resurssit, vastuullisuus ja kestävä kehitys, poikkeamien hallinta, tiedonhallinta ja viestintä sekä sopimusvelvoitteet ja projektit.

Auditoinneissa löytyi hyvin vähän poikkeamia. Havaittuihin poikkeamiin on käynnissä korjaavat toimenpiteet.

Vuonna 2017 auditoimme kuusi uutta toimittajaa. Yhteensä nämä 11 toimittajaa kattavat noin 70 prosenttia Carunan hankinta-arvosta.

Hallitus

Toggle