Edellytämme, että kaikilla työntekijöillämme ja yhteistyökumppaneillamme on mahdollisuus työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja motivoivassa työympäristössä. Tavoitteenamme on välttää tapaturmat kokonaan.

Työturvallisuus edellyttää yhteistyötä kaikkien työpaikalla tai projekteissa työskentelevien osapuolten kesken. Työmaiden turvallisuus perustuu riskien arviointiin. Edellytämme sekä itseltämme että yhteistyökumppaneiltamme työtapoihin ja työympäristöön liittyvien vaarojen jatkuvaa tarkkailua. Teemme jokaiselle projektille turvallisuussuunnitelman, jota pidetään ajan tasalla.

Tavoitteenamme on välttää tapaturmat kokonaan.

Edellytämme, että kaikki poikkeamat ilmoitetaan ja tutkitaan, niille määritellään korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet ja toimenpiteiden etenemistä seurataan. Jaamme poikkeamatutkintojen oppeja yhteistyökumppaneidemme kanssa, minkä tavoitteena on vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisy koko toimitusketjussa. Caruna on Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen, ja olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun.

Case: Caruna sijoittuu maailman kärkeen työturvallisuudessa

Caruna on saanut parhaan tasoluokituksen Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin myöntämässä työturvallisuustasoluokituksessa jo toista vuotta peräkkäin. Nolla tapaturmaa -tasoluokituksen sai 67 yritystä ja maailman kärkiluokkaan selvisi 29.

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia työpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan työpaikan turvallisuuden tasoa kuten tapaturmataajuutta ja johtamiskäytäntöjä. Työtapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoitus- ja tutkintamenettelyiden on oltava kunnossa sekä oman henkilöstön että urakoitsijoiden osalta.

Vuonna 2016 Carunan turvallisuusjohtamisjärjestelmä sertifioitiin kansainvälisen turvallisuusjohtamisstandardin, OHSAS 18001:2007:n mukaisesti.

”Turvallisuus on keskeinen osa kaikkea toimintaamme, ja siihen sitoudutaan ylimmästä johdosta lähtien”, Carunan terveys-, turvallisuus ja ympäristöasioista vastaava päällikkö Piia Häkkinen sanoo.

Carunassa tärkeimpänä turvallisuuden kehityskohteena on urakoitsijaturvallisuuden kehittäminen.

”Työmailla turvallisuus on vielä keskeisemmässä roolissa kuin meillä toimistotyöläisillä. Tänä vuonna olemme panostaneet erityisesti koko hankintaketjun kouluttamiseen, työmaiden valvontaan ja urakoitsijoiden omavalvonnan tehostamiseen sekä ennakoivien mittareiden, kuten läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen raportoinnin ja käsittelyn tehostamiseen. Lisäksi toimittajien auditoinnit ovat keskeinen osa turvallisuusjohtamisjärjestelmäämme. Auditoinneilla varmistetaan, että urakoitsijoilla on perusasiat hallussa”, Häkkinen kertoo.

Häkkisen mukaan yhteiset turvallisuuskäytännöt tulee jalkauttaa ja kouluttaa koko alihankintaketjuun. Jokaisella työmaalla on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu vaaratekijöiden tunnistamiseen ja riskienarviointiin. Kaikki työmaalla työskentelevät työnantajasta riippumatta tulee perehdyttää turvallisuussuunnitelmaan. Erityistä vaaraa aiheuttaviin töihin kuten esimerkiksi purku- tai räjäytystöihin vaaditaan tarvittaessa erilliset, kirjalliset suunnitelmat.

”Yksi urakoitsijamme on jalkauttamassa hyvää käytäntöä alihankintaketjun turvallisuuden varmistamiseen. He ovat jakaneet omat alihankkijansa eri riskiluokkiin ja suunnittelevat turvallisuusmenettelyt tarkasti riskiluokan mukaan”, Häkkinen huomauttaa.

Carunan urakoitsijoilta ja aliurakoitsijoilta vaaditaan Turvallisuus- ja ympäristö -verkkokurssin suorittamista. Kurssilla käydään läpi perusasiat turvallisuudesta. Vuonna 2015 päivitetyn kurssin on suorittanut jo yli 1500 henkilöä, ja kurssisuoritus on voimassa kolme vuotta.

Valvomme työympäristömme ja toimintojemme turvallisuutta säännöllisten työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin sanottujen Safety Walkien avulla. Safety Walk on turvallisuuspainotteinen, vuorovaikutteinen kierros työmaalla tai toimistotiloissa. Safety Walkin painopiste on ihmisissä, turvallisissa työskentelytavoissa ja olosuhteissa, kun taas työmaatarkastuksessa yleensä keskitytään tekniikkaan ja turvallisuuspuutteisiin.

Olemme asettaneet henkilöstöllemme työtehtäviin perustuvat Safety Walk -tavoitteet. Henkilöstömme teki vuoden 2016 aikana yhteensä 492 Safety Walkia.

Työmaatarkastuksia tekevät puolestaan pääasiassa yhteistyökumppanimme projektinvalvojat. Olemme velvoittaneet urakoitsijamme valvomaan työmaita ja raportoimaan turvallisuudesta sekä helpottaneet heidän työtään mobiilityökaluilla, joilla raportit voi tehdä suoraan kentältä ja liittää mukaan tarvittavat valokuvat. Vuonna 2016 projektinvalvojamme ja urakoitsijamme kirjasivat yhteensä noin 2 200 työmaatarkastusta.

Urakoitsijaturvallisuus

Vaatimus turvallisesta työstä ja työympäristöstä koskee yhtä lailla koko Carunan henkilöstöä, kaikkia urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Sovimme turvallisuutta koskevista pelisäännöistä jo yhteistyösopimuksia solmiessamme. Perehdytämme kaikki urakoitsijamme ja edellytämme kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä meillä etukäteen.

Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden turvallisuutta mittaava tapaturmataajuus on yksi avainmittareistamme.

Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden turvallisuutta mittaava tapaturmataajuus (LWIF, Lost Workday Injury Frequency) on yksi avainmittareistamme. Mittari muodostuu Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille tapahtuneista, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista suhteutettuna työtunteihin.

Olemme tehostaneet urakoitsijoiden tapaturma- ja työtuntiraportointia järjestelmällisesti vuodesta 2011 lähtien. Urakoitsijatapaturmataajuuden huippu oli vuonna 2013, mikä selittyy osittain raportoinnin tehostumisella. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien systemaattisella käsittelyllä olemme onnistuneet laskemaan tapaturmataajuutta merkittävästi. Vuonna 2016 urakoitsijoiden tapaturmataajuus oli raportointihistorian alhaisin eli 5,2 (kpl/miljoona työtuntia). Tavoitteemme vuoden 2017 tapaturmataajuudelle on alle 8.

Seuraamme myös urakoitsijoille sattuneita vakavia tapaturmia. Tapaturma luokitellaan vakavaksi, jos siitä aiheutuu vähintään 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.

Vuonna 2016 tapahtui kolme vakavaa urakoitsijatapaturmaa, joista kaksi sattui pääurakoitsijan alihankkijoille. Tammikuussa asentaja putosi sähköpylväästä, mikä johti sääriluun murtumaan. Helmikuussa aliurakoitsija kompastui työmaan pientareella ja kaatui kätensä päälle, jolloin hänen ranteensa murtui. Heinäkuussa kaapelikelan nostotyökalu putosi ja iski maanrakennusurakoitsijan työntekijää, jonka kantaluu murtui. Aliurakoitsijoiden työturvallisuuden kehittäminen yhdessä pääurakoitsijoidemme kanssa on yksi turvallisuustoimintamme painopisteitä vuonna 2017.

Palkitsemme kumppaneitamme hyvästä turvallisuustoiminnasta ja puutumme epäkohtiin.

Palkitsemme yhteistyökumppaneitamme hyvästä turvallisuustoiminnasta ja puutumme epäkohtiin. Vuonna 2016 jaoimme toista kertaa Carunan turvallisuuspalkinnon työturvallisuuden kehittämisessä kunnostautuneille urakoitsijoille. Yrityskategoriassa palkitsimme Infratek Finlandin. Yrityksessä turvallisuuden hallinta painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä myös näkyy turvallisuustuloksissa: yrityksessä ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa vuonna 2016.

Henkilökohtaisessa kategoriassa palkitsimme kaksi henkilöä: Mikko Iso-Räsyn Voimateliltä ja Taneli Vihannon Rejlersiltä. Iso-Räsy esti tarkkaavaisuudellaan vahingon syntymisen kytkentäohjelmaa suorittaessaan. Vihanto on kehittänyt turvallisuuskoordinaattorin roolia merkittävästi yhdessä urakoitsijoiden kanssa.

Turvallisuus- ja ympäristökoulutukset

Koulutamme ja perehdytämme sekä omaa että yhteistyökumppaneidemme henkilöstöä turvallisuus- ja ympäristöasioissa.

Turvallisuus ja ympäristö -verkkokurssin suorittaminen on pakollista kaikille Carunan työmailla työskenteleville henkilöille. Vuonna 2015 kurssin suoritti noin 600 ja vuonna 2016 noin 900 urakoitsijaa. Sähköturvallisuus työkohteessa -verkkokurssin suorittaminen on puolestaan suositeltavaa kaikille työmailla työskenteleville henkilöille. Vuonna 2015 sen suoritti noin 400 urakoitsijaa ja vuonna 2016 noin 700 urakoitsijaa.

Järjestämme yhteistyökumppaneillemme myös erilaisia turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, maankäytön suunnittelukoulutusta, suurhäiriökoulutusta ja vierimetsäraivauskoulutusta. Tällaisiin koulutuksiin osallistui vuoden 2016 aikana yhteensä yli 1 700 henkilöä.

Hallitus

Toggle