Carunassa vastuullisuus tarkoittaa, että työskentelemme luotettavasti ja vastuullisesti asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme.

Vuonna 2015 kartoitimme toimintamme keskeiset vaikutukset, määritimme olennaiset vastuullisuusteemat sekä yritysvastuun tavoitetilan.

Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin sähkönsiirtoyhtiö.

 • Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin sähkönsiirtoyhtiö, joka tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja omistajilleen.
 • Tarjoamme luotettavan sähköverkon, joka siirtää sähköä turvallisesti luontoarvot huomioiden.
 • Saavutamme visiomme toimimalla eettisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä luotettavien kumppaneidemme kanssa.

Keskeiset yritysvastuuteemat

Määritimme toimintamme olennaisimmat vaikutukset Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti kesän ja syksyn 2015 aikana. Olennaisuusprosessin tuloksena kiteytimme Carunan yritysvastuun keskeiset painopistealueet sekä GRI G4 -näkökohdat.

Lue lisää olennaisuuden määrittelyprosessista GRI ja data -osiosta.

Kehitämme toimintaamme ja raportoimme siitä yritysvastuun olennaisiin teemoihin keskittyen. Huomioimme olennaisuusprosessin tulokset myös sidosryhmäyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.
 

Yritysvastuun teemat ja näkökohdat

Yritysvastuun periaatteet

Olemme kuvanneet yritysvastuun periaatteemme Carunan HSE-politiikassa (Health, Safety and Environment):

Tuotteemme ja palvelumme ovat turvallisia, laadukkaita ja helposti saatavilla.

 • Yhtiömme, kaikki työntekijämme ja liikekumppanimme noudattavat lakeja ja muita määräyksiä, parhaita käytäntöjä ja toimialan standardeja.
 • Kehitämme sähköverkkoamme ottamalla terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon sekä päivittäisissä toiminnoissamme että pitkän aikavälin kehityksessä.
 • Kaikilla työntekijöillämme ja liikekumppaneillamme tulee olla mahdollisuus työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja motivoivassa työympäristössä.
 • Tuotteemme ja palvelumme ovat turvallisia, laadukkaita ja helposti saatavilla.
 • Edistämme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kulttuuria kaikissa toiminnoissamme asettamalla päämääriä, tavoitteita ja toimintaohjelmia jatkuvan parantamisen hengessä.
 • Tunnistamme verkko-omaisuutemme ja toimintojemme ympäristövaikutuksia ja hallitsemme ne täsmällisesti. Otamme huomioon sähköverkon koko elinkaaren.
 • Estämme ja minimoimme ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia vahinkoja järjestelmällisillä riskienarvioinneilla.
 • Sitoutamme työntekijämme ja liikekumppanimme vastuulliseen toimintatapaamme ja yhteisiin päämääriimme.
 • Teemme yhteistyötä kuntien, viranomaisten, yksityisten maanomistajien ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa.
 • Toimintaamme leimaa avoin sisäinen ja ulkoinen viestintä, joka luo luottamusta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Yritysvastuun tavoitteet

Olemme asettaneet valituille yritysvastuuseen liittyville tunnusluvuille tavoitteita vuodelle 2017. Avainmittarit ja tavoitteet on esitetty oheisessa taulukossa.
 

Teema Mittari Tavoite vuonna 2016 Toteuma vuonna 2016 Tavoite vuonna 2017
Toimitusvarmuus SAIDI* 117 min. 95 min. 109 min.
KAH** 23,6 milj. € 22,6 milj. € 21,4 milj. €
Kaapelointiaste 42 % 40 % 47 %
Toimitusvarmuusvaatimusten mukaisen verkon piirissä olevat asiakkaat, pois lukien loma-asunnot 67 % 65 % 70 %
Asiakkaat ja yhteiskunta Asiakastyytyväisyys (NPS) 18 -12,5 10 (uusi, laajempi mittaus)
Mainetutkimuksen tulos Parannus edelliseen mittaukseen (oli 64) Ei parannusta (pääasiassa hintamuutosten vuoksi) Parannus edelliseen mittaukseen
Sidosryhmäyhteistyö Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö
Verkonparannushankkeiden asiakastyytyväisyys (uusi 2017) Mittaustavan luominen
Turvallisuus Oman henkilöstön tapaturmataajuus (TRIF***)  2 0 0
Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF****)  9 5,2  8
Kolmansien osapuolten sähkötapaturmat (Tukesille raportoidut) 0 0 0
Henkilöstö Henkilöstötyytyväisyys 74 65 (lue lisää) 70
Koulutuspäivät 2 työpvä/hlö 4,2 työpvä/hlö 2 työpvä/hlö
Sairaspoissaolot < 2,5 % 2,2 % < 2,0 %
Ympäristö Öljyvuotojen lukumäärä  30 kpl 7 kpl 100 kg (yht. 34 kpl) 7 kpl (100 kg)
Purettavan verkon jatkokäsittely ***** 15 % 15 % 30 %
Pylväsmuuntamoiden määrä pohjavesialueilla  830 1 150 (tavoitetta ei saavutettu, koska purkutyöt ajoittuvat talveen 2017) 520
Ilmajohtojen väheneminen -3 200 km -1 205 km –3 800 km
Vastuullinen hankinta Hankintaketjun- ja hankintakäytäntöjen kuvaus Valmis Valmis
Palvelu- ja materiaalitoimittajien auditointi Viisi toimijaa auditoitu Viisi toimijaa auditoitu Kuusi toimijaa auditoitu (urakoitsijat, materiaalitoimittajat, ICT-toimittajat)
Supplier code of conduct -kurssin suoritusaste (uusi 2017) 100 %
Avoimuus, eettiset liiketoiminta-periaatteet ja hyvä hallinnointitapa Carunan toimintaohje -verkkokoulutuksen suoritusaste 100 % 96,5 % (tavoitetta ei saavutettu henkilöstön normaalin vaihtuvuuden vuoksi) 100 %
Johtamisjärjestelmät ja prosessit (uusi 2017) Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja prosessien kehittäminen (ISO55001-sertifiointi)
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (uusi 2017) Integroiminen osaksi Carunan liiketoimintasuunnitelmaa


*SAIDI = System Average Interruption Duration Index.
Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika per asiakas.

**KAH = Keskeytyksestä aiheutunut haitta. Mittari kuvaa sähkönjakelun keskeytyksen laskennallista haittakustannusta, jolla kuvataan asiakkaille aiheutunutta haittaa.

***TRIF = Total Recordable Injury Frequency. Mittari kuvaa Carunan henkilöstön poissaoloon johtaneet tai hoitokäynnin aiheuttaneet työpaikkatapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).

****LWIF = Lost Workday Injury Frequency. Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille tapahtuneista, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).

*****Materiaalien kierrätys on ulkoistettu Kuusakoski Oy:lle elokuusta 2015 lähtien. Kuusakoski-yhteistyö koskee uusia urakoitsijasopimuksia. Tavoitteena on, että vuonna 2017 verkosta purettavan ja Kuusakoskelle päätyvän materiaalin kierrätysaste on 30 prosenttia. Vanhojen sopimusten osalta kierrätyksen hoitavat urakoitsijat. Jatkossa kierrätysaste nousee, kun yhä useampi urakkasopimus on Kuusakoski-yhteistyön piirissä.

Hallitus

Toggle