Sähköntuotanto ja sähkönsiirto

Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa ydin-, vesi- ja tuulivoimalla sekä eri polttoaineilla. Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta.

Voimalaitoksilta sähkö siirtyy koteihin ja muihin sähkön käyttöpaikkoihin kanta- ja jakeluverkkoa pitkin. Sähkönsiirrosta kantaverkossa vastaa Fingrid Oyj. Kantaverkossa sähkö siirtyy tuottajilta sähkönsiirto- ja teollisuusyrityksille. Sähkönsiirtoyhtiö siirtää sähköä kotitalouksiin ja yrityksille keski- ja pienjännitteisessä jakeluverkossa.
 

Sähkönsiirto lyhyesti

Sähkönsiirron sääntely

Suomessa sähkönsiirtomarkkina on tarkasti säänneltyä ja valvottua. Sähkömarkkinalain tarkoituksena on taata sähkön loppukäyttäjille hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen hinta sekä toimivat ja tasapuoliset palveluperiaatteet.

Carunalla on Energiaviraston myöntämät verkkoluvat, joita toimintamme sähkönsiirtoyhtiönä edellyttää. Energiavirasto valvoo sähkönsiirtoyhtiöiden toimintaa ja määrittelee sähkönsiirrolle sallitun kohtuullisen tuoton, jonka perusteella yhtiöt määrittelevät siirtohinnat.

Sähköverkkoliiketoimintaa sääntelevän sähkömarkkinalain lähtökohtana on, että sähköverkot muodostavat tuottajan ja käyttäjän välisen markkinapaikan, joka palvelee tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin sähkökaupan osapuolia, niin myyjiä kuin ostajia. Sähköverkonhaltijan, kuten Carunan, velvollisuutena on käyttää, kehittää ja ylläpitää verkkoaan sähkömarkkinoiden tarpeiden mukaisesti ja turvata näin osaltaan sähköjärjestelmän toimivuus ja varmuus. Verkonhaltijan tehtävänä on myös tarjota verkkoliittymä ja sähkönsiirto asiakkaille tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin.

Tiedonhallinta on tärkeä osa sähkömarkkinoiden toimintaa. Lainsäädännön perusteella Carunalla on erityinen vastuu toimia puolueettomasti ja jakaa tarpeellinen tieto muiden markkinaosapuolten kesken. Toisaalta meitä sitoo henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Nämä edellyttävät muun muassa, että kuluttajilla on oikeus hallita omia tietojaan.

Sähkömarkkinalaki uudistettiin vuonna 2013 sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Sähkömarkkinalaki uudistettiin vuonna 2013 sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Sähkömarkkinalain mukaan myrskystä tai lumikuormasta aiheutunut sähkökatko ei saa kestää yli kuutta tuntia kaupungeissa ja taajamissa eikä yli 36 tuntia niiden ulkopuolella.

Kaikkien sähköverkkoyhtiöiden on parannettava toimitusvarmuuttaan siten, että sähkökatkot eivät ylitä laissa asetettuja aikarajoja vuoden 2028 jälkeen. Carunalle tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja toimitusvarmuuden parantamiseen esimerkiksi siirtämällä ilmajohtoverkkoja maan alle ja lisäämällä verkostoautomaatiota. Investointeja lisäävät myös jakeluverkon ikääntymisestä johtuvat uudistamistarpeet.

Lue lisää verkonparannushankkeesta ja sähköverkon uudistamisen periaatteista.

Siirtohintojen valvonta

Energiavirasto valvoo sähkönsiirtoyhtiöiden tuottoja neljän vuoden valvontajaksoissa. Jos jakson toteutunut tuotto ylittää Energiaviraston määrittelemän kohtuullisen tuoton rajan, kertyy ylijäämää. Jos taas jakson toteutunut tuotto jää tämän alle, syntyy alijäämää.

Caruna määrittelee sähkönsiirtohinnat arvioimalla tietyn tuotto- ja kulutason.

Caruna määrittelee sähkönsiirtohinnat arvioimalla tietyn tuotto- ja kulutason. Kuluihin vaikuttavia tekijöitä on useita, esimerkiksi inflaatio, korkotaso ja sääolot. Tämän vuoksi arviot toteutuvat harvoin tarkasti.

Jos kerättyjen sähkönsiirtomaksujen määrä alittaa ennakoidun tason, Caruna voi veloittaa enemmän siirtomaksuja seuraavalla nelivuotiskaudella. Jos sähkönsiirrosta on veloitettu liikaa, Caruna hyvittää ylijäämän asiakkaille seuraavassa jaksossa.

 

 

Tulevaisuuden sähköverkko

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme niin, että ne vastaavat asiakkaidemme odotuksia sekä yhteiskunnan muuttuvia tarpeita. Uudet teknologiat, kuten energiavarastot ja laajamittainen, hajautettu energiantuotanto muuttavat tulevaisuudessa jakeluverkonhaltijoiden tehtäviä ja liiketoimintamalleja. Hyvä esimerkki uuden teknologian mukanaan tuomista muutoksista on etäluettavat sähkömittarit, jotka asensimme vuoden 2014 loppuun mennessä. Etäluettavien mittareiden ansiosta asiakkaat voivat hankkia sähköenergiaa tuntikohtaisesti ja seurata sähkönkulutustaan Carunan energianseurantapalvelussa.

Hyvä esimerkki uuden teknologian mukanaan tuomista muutoksista on etäluettavat sähkömittarit, jotka asensimme vuoden 2014 loppuun mennessä.

Asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamista valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön perustamassa älyverkkotyöryhmässä. Työryhmän tarkoituksena on ohjata sähköverkon suunnittelua ja rakentamista niin, että asiakkaat voisivat osallistua aktiivisemmin sähkömarkkinoille muun muassa myymällä omaa sähkön pientuotantoaan.

Caruna toimii älyverkkotyöryhmässä teknisenä neuvonantajana ja asiakkaiden tarpeiden toteuttajana. Älyverkkotyöryhmä tulee esittämään tulevaisuuden suuntaviivat koko Suomen sähköjärjestelmälle virallisessa mietinnössään syksyllä 2018.

Tulevaisuuden suunnittelun lisäksi rakennamme Carunassa jo käynnissä olevien verkonparannushankkeiden avulla vahvan pohjan tulevaisuuden sähkömarkkinoille. Nykyiset verkon rakennusperiaatteemme mahdollistavat uusiutuvan energian liittämisen verkkoomme laajamittaisesti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi etäluettavat mittarit mahdollistavat sen, että asiakkaat voivat myydä käyttämättä jättämänsä sähkön.

Hallitus

Toggle