Caruna Networks Oy:n päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous ja hallitus. Hallituksen päätöksentekoa valmistelevat ja avustavat kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta. Päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa päätöksenteossa tukee Carunan johtoryhmä.

Hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle raportoiva sisäinen tarkastus osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista.generic cialis black 800mg

Yhtiökokous

Caruna Networks Oy:n yhtiökokous käyttää ylintä päätöksentekovaltaa konsernissa.

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonmaksu, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä päätöksenteko heidän palkkioistaan.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.cheap cialis black online

Hallitus

Hallitus vastaa konsernin strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus päättää yhtiön arvoista.

Hallitus koostuu yhdestä kymmeneen jäsenestä sekä kahdesta mahdollisesta varajäsenestä. Jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään hallituksen käsiteltäväksi määriteltyjä asioita. Hallitus on hyväksynyt toiminnalleen työjärjestyksen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä kehitysjohtaja, joka toimii myös hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Konsernin muut johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin kutsuttaessa.cialis black no prescription

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus ja ympäristövaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja arvioimalla esityksiä hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet. Jokaisessa valiokunnassa tulee olla kolme jäsentä. Jäsenien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin.

Valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Valiokunnan kokousmateriaalit ja -pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Työjärjestykset tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti.generic cialis black 800mg

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, riskeihin ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia ja seuraa konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja kehitysjohtaja, joka toimii valiokunnan sihteerinä, osallistuvat valiokunnan kokouksiin säännöllisesti. Muut johtajat osallistuvat valiokunnan kokouksiin kutsuttaessa.

Tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen ja tarkastussuunnitelman. Valiokunta käsittelee myös ulkoisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman ja keskustelee tilintarkastussuunnitelmasta, tilintarkastusraporteista ja niiden vaikutuksista.cialis black no prescription

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta konsernin johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä. Henkilöstöjohtaja osallistuu kokouksiin kutsuttaessa.cialis black no prescription

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta avustaa hallitusta konsernin toiminnan turvallisuuteen ja ympäristökysymyksiin sekä yritysvastuuseen liittyvien asioiden päätöksenteossa. Valiokunta hyväksyy konsernin vastuuohjelman ja mittarit.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, HSE-asioista vastaava johtoryhmän jäsen, HSE-päällikkö sekä kehitysjohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä.cialis black no prescription