Hyvä hallintotapa

Sitoudumme noudattamaan hyvää hallintotapaa kaikessa toiminnassamme. Läpinäkyvä ja tarkasti määritelty hallintotapa luo pohjan luotettavalle ja vastuulliselle toiminnallemme sekä palvelee kaikkia sidosryhmiämme.generic cialis black 800mg

Hallintorakenne

Caruna Networks Oy –konserniin (”konserni”) kuuluvat emoyhtiö Caruna Networks Oy sekä tytäryhtiöt Caruna Networks Sähkönsiirto Oy, Caruna Networks Espoo Oy, Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy.

Konsernin hallinto perustuu Suomen lakiin, konserni-yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin sekä Keskuskauppakamarin listaamattomille yhtiöille antamiin suosituksiin hyvästä hallintotavasta.

Konsernin tilinpäätös ja osavuosiraportit laaditaan noudattaen kansainvälisiä, EU:n hyväksymiä IFRS-talousraportointistandardeja. Emoyhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu noudattaen yhtiölainsäädäntöä, kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan ohjeita ja lausuntoja.

Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.cheap cialis black online

Caruna Networks Oy:n hallintoelimet

Caruna Networks Oy:n päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous ja hallitus. Hallituksen päätöksentekoa valmistelevat ja avustavat kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta. Päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa päätöksenteossa tukee Carunan johtoryhmä.

Hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle raportoiva sisäinen tarkastus osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista.generic cialis black 800mg

Yhtiökokous

Caruna Networks Oy:n yhtiökokous käyttää ylintä päätöksentekovaltaa konsernissa.

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonmaksu, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä päätöksenteko heidän palkkioistaan.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.cheap cialis black online

Hallitus

Hallitus vastaa konsernin strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus päättää yhtiön arvoista.

Hallitus koostuu yhdestä kymmeneen jäsenestä sekä kahdesta mahdollisesta varajäsenestä. Jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään hallituksen käsiteltäväksi määriteltyjä asioita. Hallitus on hyväksynyt toiminnalleen työjärjestyksen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä kehitysjohtaja, joka toimii myös hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Konsernin muut johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin kutsuttaessa.cialis black no prescription

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus ja ympäristövaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja arvioimalla esityksiä hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet. Jokaisessa valiokunnassa tulee olla kolme jäsentä. Jäsenien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin.

Valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Valiokunnan kokousmateriaalit ja -pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Työjärjestykset tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti.generic cialis black 800mg

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, riskeihin ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia ja seuraa konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja kehitysjohtaja, joka toimii valiokunnan sihteerinä, osallistuvat valiokunnan kokouksiin säännöllisesti. Muut johtajat osallistuvat valiokunnan kokouksiin kutsuttaessa.

Tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen ja tarkastussuunnitelman. Valiokunta käsittelee myös ulkoisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman ja keskustelee tilintarkastussuunnitelmasta, tilintarkastusraporteista ja niiden vaikutuksista.cialis black no prescription

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta konsernin johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä. Henkilöstöjohtaja osallistuu kokouksiin kutsuttaessa.cialis black no prescription

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta avustaa hallitusta konsernin toiminnan turvallisuuteen ja ympäristökysymyksiin sekä yritysvastuuseen liittyvien asioiden päätöksenteossa. Valiokunta hyväksyy konsernin vastuuohjelman ja mittarit.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, HSE-asioista vastaava johtoryhmän jäsen, HSE-päällikkö sekä kehitysjohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä.cialis black no prescription

Hallitus ja valiokunnat vuonna 2016

Hallituksen kokoonpano

23.3.2016 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juha Laaksonen, Marcus Ayre, Ralph Berg, Jouni Grönroos, Niall Mills, Tomas Pedraza sekä varajäseninä Gregor Kurth ja Alejandro Lopez Delgado.

23.3.2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin puheenjohtaja Juha Laaksonen, Ralph Berg, Jouni Grönroos, Niall Mills ja Tomas Pedraza sekä uutena jäsenenä Alejandro Lopez Delgado varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017 asti. Varajäseniksi valittiin Gregor Kurth ja Delphine Voeltzel.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa.

 cheap cialis black online

JUHA LAAKSONEN
s. 1952
Puheenjohtaja
JUHA LAAKSONEN
s. 1952
Puheenjohtaja

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden kandidaatti

Nykyiset tehtävät:

 • Hallituksen jäsen, Technopolis Oyj, 2016–
 • Hallituksen puheenjohtaja, Alfred Kordelinin säätiö, 2014–
 • Jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja, Taaleritehdas Oyj, 2013–
 • Hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys, 2012–
 • Hallituksen ja tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Kemira Oyj, 2007–

Aikaisemmat tehtävät:

 • Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Fortum Corporation, 2000–2012
 • Varapääjohtaja, Fuusiot & yritysostot, Fortum Oyj, 2000
 • Varatoimitusjohtaja, Rahoitus & suunnittelu, Fortum Oil & Gas, 1999
 • Talousjohtaja, Neste Oyj, 1998–1999
 • Controller, Neste Oyj, 1997–1998
 • Varapääjohtaja, Rahoitus & strategia, Neste Chemicals, 1993–1996
 • Useita johto- ja asiantuntijatehtäviä, Neste Corporation, 1979–1992
 • Hallituksen jäsen, Sponda Oyj, 2013–2016
 • Hallituksen puheenjohtaja, Fortumin taidesäätiö, 2006–2016
 • Hallituksen puheenjohtaja, Sato Oyj, 2007–2015
 • Hallintoneuvoston jäsen, Kemijoki Oy, 2002–2013
 • Hallituksen jäsen, Teollisuuden Voima Oy, 2003–2010
 • Hallituksen jäsen, Neste Oil Oyj, 2005–2007
 • Hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola, 2002–2007
 • Hallituksen puheenjohtaja, Fortumin Eläkesäätiö, 2001–2005
RALPH BERG
s. 1972
Hallituksen jäsen
RALPH BERG
s. 1972
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • Oikeustieteiden tohtori, Universidad de Buenos Aires

Nykyiset tehtävät:

 • Executive Vice President & Global Head of Infrastructure, Borealis Infrastructure

Aikaisemmat tehtävät:

 • Managing Director & Head of the European Power and Utilities Team, Credit Suisse
 • Deutsche Bankin energiatiimin johtaja
JOUNI GRÖNROOS
s. 1965
Hallituksen jäsen
JOUNI GRÖNROOS
s. 1965
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu

Nykyiset tehtävät:

 • Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Fazer-konserni, 2010–
 • Hallituksen varajäsen, East Office Oy, 2013–
 • Hallituksen jäsen, Rannikkotykistösäätiö, 2002–
 • Tilintarkastuslautakunnan varajäsen, Patentti- ja rekisterihallitus, 2016–

Aikaisemmat tehtävät:

 • Talousjohtaja, Rapala VMC Corporation ja AvestaPolarit Oyj
 • Johtotehtäviä Outokumpu Oyj:ssä
 • Tilintarkastaja, KPMG
 • Tilintarkastuslautakunnan varajäsen ja jäsen, Keskuskauppakamari
ALEJANDRO LOPEZ DELGADO
s. 1977
Hallituksen jäsen
ALEJANDRO LOPEZ DELGADO
s. 1977
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, Universidad Politecnica de Madrid
 • MBA-tutkinto, The Wharton School, University of Pennsylvania

Nykyiset tehtävät:

 • Johtaja, Borealis Infrastructure
 • Hallituksen jäsen, Scotia Gas Networks

Aikaisemmat tehtävät:

 • Johtaja, Mubadala Infrastructure Partners
 • Merchant Banking Associate, Goldman Sachs Infrastructure Partners
 • Konsultti, the Boston Consulting Group
 • Projekti-insinööri, Cintra (Ferrovial Group)
NIALL MILLS
s. 1968
Hallituksen jäsen
NIALL MILLS
s. 1968
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • MBA-tutkinto, London Business School
 • Institute of Directors Diploma, Company Directorship
 • BEng (Hons) in Civil Engineering
 • Institution of Civil Engineers –liiton jäsen

Nykyiset tehtävät:

 • Infrastructure Asset Managementin osakas ja johtaja, European Direct Infrastructure team, First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:

 • Yli 25 vuoden kokemus infrastruktuurista, tekniikasta ja projektinhallinnasta
 • Johtotehtäviä: Anglian Water Group, Electricity North West, Regasificadora del Noroeste, Newham Hospital Healthcare Services, Caruna ja Digita
 • Omaisuudenhallinnan johtaja, Southern Water
 • Projektien johtaja, Novar Projects Limited
 • Projektijohtaja, Bechtel Limited
TOMAS PEDRAZA
s. 1977
Hallituksen jäsen
TOMAS PEDRAZA
s. 1977
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • Tuotantotekniikan insinööri, Universidad Pontificia de Comillas
 • MBA-tutkinto, IESE Business School, University of Navarra
 • MBA-tutkinto, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan
 • MBA-tutkinto, China Europe International Business School

Nykyiset tehtävät:

 • Johtaja, European Direct Infrastructure team, First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:

 • Strategy and Business Development -tiimin jäsen, Gas Natural Fenosa
GREGOR KURTH
s. 1981
Hallituksen varajäsen
GREGOR KURTH
s. 1981
Hallituksen varajäsen

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri, Cass Business School, City University of London
 • Kauppatieteen kandidaatti, Maastricht University

Nykyiset tehtävät:

 • Johtaja, European Direct Infrastructure team, First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:

 • Sijoitusanalyytikko, 3i Infrastructure
 • Analyytikko, Deutsche Bank
DELPHINE VOELTZEL
s. 1984
Hallituksen varajäsen
DELPHINE VOELTZEL
s. 1984
Hallituksen varajäsen

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri, HEC School of Management

Nykyiset tehtävät:

 • Apulaisjohtaja, Borealis Infrastructure

Aikaisemmat tehtävät:

 • Fuusio- & yritysostoanalyytikko, Rothschild

Tarkastusvaliokunta

23.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Jouni Grönroos, Tomas Pedraza ja Delphine Voeltzel. Yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Juha Laaksonen, Marcus Ayre, Ralph Berg ja Jouni Grönroos.

Tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2016.cheap cialis black online

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

23.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Juha Laaksonen, Alejandro Lopez Delgado ja Niall Mills. Yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Juha Laaksonen, Ralph Berg ja Niall Mills.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2016.cheap cialis black online

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta

23.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valiokuntaan valittiin puheenjohtaja Niall Mills, Kenton Bradbury ja Tomas Pedraza. Vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa valiokuntaan valittiin puheenjohtaja Niall Mills, Colin Hood ja Tomas Pedraza.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2016.cheap cialis black online

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölaissa on toimitusjohtajalle asetettu vastuu siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla.

2016 Ari Koponen toimi konsernissa toimitusjohtajana 17. lokakuuta 2016 tapahtuneeseen eroonsa asti. Jyrki Tammivuori nimitettiin konsernin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 17. lokakuuta 2016 alkaen.

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä hoitamisessa. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa saavuttamaan liiketoiminnan strategisia ja kestäviä tavoitteita hallituksen asettamalla tavalla, valmistelee konsernin liiketoimintasuunnitelmia ja päättää investoinneista sekä liiketoiminnan järjestelyistä valtuuksiensa puitteissa.

Taloudellisia ja yritysvastuuohjelman tuloksia seurataan kuukausiraporteissa ja arvioidaan kuukausittain johtoryhmässä. Neljännesvuosittain pidettävät liiketoiminnan laajennetut seurantakokoukset sisältyvät konsernin toiminnan johtamisprosessiin. Laajennettuun johtoryhmään osallistuvat johtoryhmän jäsenten lisäksi toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöt.

Jokainen johtoryhmän jäsen on vastuussa päivittäisten liiketoimintojen operatiivisesta toteuttamisesta.cheap cialis black online

Johtoryhmän kokoonpano

Ari Koponen
KTM, s. 1964
Toimitusjohtaja 17.10.2016 asti
Ari Koponen
KTM, s. 1964
Toimitusjohtaja 17.10.2016 asti

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri

Kokemus:

 • 27 vuoden kokemus energiateollisuudesta

Aikaisemmat tehtävät:

 • Sähkönsiirtoliiketoiminnan johtaja, Fortum, 2009-2013
 • Omaisuuden hallinnan johtaja, Nordic, Fortum Distribution, 2006-2009
 • Sähkönsiirron johtaja, Fortum Oyj, 2005-2006
 • Liiketoiminnan kehittämispäällikkö, Fortum, 2003-2005
 • Toimitusjohtaja, ELNOVA/Uudenmaan Sähköverkko, 2002-2003
Jyrki Tammivuori
KTM, s. 1971
Talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja 17.10.2016 alkaen
Jyrki Tammivuori
KTM, s. 1971
Talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja 17.10.2016 alkaen

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri

Kokemus:

 • Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015, yli 19 vuoden rahoitusalan kokemus

Aikaisemmat tehtävät:

 • Vt. talousjohtaja, Stora Enso Oyj, 2013-2014
 • Konsernin rahoitusjohtaja, Stora Enso Oyj, 2008-2014
 • Useita tehtäviä Stora Enso Oyj:n Brysselin, Lontoon ja Helsingin toimipisteissä, 1999-2008
 • Hallituksen jäsen, Tornator Oyj, 2012-2015
 • Hallituksen varajäsen, Tornator Oyj, 2010–2012
 • Hallituksen jäsen, Thiele Kaolin Company, GA USA, 2009-2014
Jörgen Dahlqvist
Insinööri, s. 1966
Johtaja, käyttötoiminnot
Jörgen Dahlqvist
Insinööri, s. 1966
Johtaja, käyttötoiminnot

Tutkinto:

 • Sähkövoimatekniikan insinööri

Kokemus:

 • Yli 20 vuoden kokemus sähkönsiirtotoiminnasta

Aikaisemmat tehtävät:

 • Käyttöpäällikkö, Suomi, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2006-2013
 • Käyttöpäällikkö, Etelä-Suomi, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2003-2005
 • Verkkopalvelupäällikkö, Etelä-Suomi, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2003
 • Käyttötoiminta/Sähköasemien projektinjohto, ELNOVA/Uudenmaan Sähköverkko, 1995-2002
Riikka Hirvisalo-Oja
KTM, s. 1966
Johtaja, sääntely ja tuottojen hallinta
Riikka Hirvisalo-Oja
KTM, s. 1966
Johtaja, sääntely ja tuottojen hallinta

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri

Kokemus:

 • Yli 15 vuoden kokemus energia- ja sähkönsiirtoliiketoiminnasta, josta yhdeksän vuotta pohjoismaisessa organisaatiossa

Aikaisemmat tehtävät:

 • Asiakkuusjohtaja, Nordic, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2009-2013
 • AMM Nordic – ja hankintajohtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2007-2009
 • Mittaroinnin ja teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2005-2007
 • Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2004-2005
Timo Jutila
Insinööri, s. 1966
Johtaja, omaisuudenhallinta
Timo Jutila
Insinööri, s. 1966
Johtaja, omaisuudenhallinta

Tutkinto:

 • Sähkövoimatekniikan insinööri

Kokemus:

 • 17 vuoden kokemus sähkönsiirtotoiminnasta ja yhdeksän vuoden kokemus sähkökoneiden valmistuksesta

Aikaisemmat tehtävät:

 • Jakeluverkkopäällikkö, Suomi ja Ruotsi, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2013
 • Asiakkuusjohtaja, Suomi, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2008-2012
 •  Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Suomi ja Ruotsi, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2008
 • Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Suomi, Fortum Customer Services, 2004-2007
Katriina Kalavainen
KTK, s. 1970
Asiakkuusjohtaja
Katriina Kalavainen
KTK, s. 1970
Asiakkuusjohtaja

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden kandidaatti, Helsingin kauppakorkeakoulu

Kokemus:

 • Kuuden vuoden kokemus sähkönsiirtoliiketoiminnasta, 15 vuoden kokemus asiakaspalveluista

Aikaisemmat tehtävät:

 • Asiakastiedon hallinnan päällikkö, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2008-2013
 • Tiimipäällikkö, Asiakaspalvelut, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2008
 • Asiakaspalvelupäällikkö, yksityisasiakkaat ja pienet yritykset, Elisa Oyj, 2006-2008
 • Asiakaspalvelupäällikkö, yksityisasiakkaat, Elisa Oyj, 2004-2005
Heikki Linnanen
DI, s. 1971
Johtaja, projektit, IT ja kestävä kehitys
Heikki Linnanen
DI, s. 1971
Johtaja, projektit, IT ja kestävä kehitys

Tutkinto:

 • Diplomi-insinööri

Kokemus:

 • Kuuden vuoden kokemus pohjoismaisesta sähkönjakeluliiketoiminnasta, 15 vuoden kokemus projektijohtamisesta ja tietohallinnosta

Aikaisemmat tehtävät:

 • Projektien, IT:n ja kestävän kehityksen johtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2013
 • Projektipäällikkö, älykkäät mittarointiprojektit, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2008-2012
 • Ohjelmapäällikkö, integraatio ja ratkaisumyynti, Nokia Siemens Networks, 2006-2008
 • Portfoliopäällikkö, Nokia Siemens Networks, 2005-2006
Harri Pynnä
OTK, s. 1956
Johtaja, yhtiön kehittäminen
Harri Pynnä
OTK, s. 1956
Johtaja, yhtiön kehittäminen

Tutkinto:

 • Oikeustieteen kandidaatti

Kokemus:

 • 19 vuoden kokemus energia-alalta

Aikaisemmat tehtävät:

 • Lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, 1998-2013
 • Teollisuusneuvos, Kauppa- ja Teollisuusministeriö, 1994-1998
 • Lakimies ja pankinjohtaja, Suomen Yhdyspankki, 1982-1994
Tommi Saikkonen
KTM, s. 1966
Henkilöstöjohtaja
Tommi Saikkonen
KTM, s. 1966
Henkilöstöjohtaja

Tutkinto:

 • Kauppatieteen maisteri

Kokemus:

 • Kuuden vuoden kokemus sähkönjakeluliiketoiminnasta Pohjoismaissa, 23 vuoden HR-kokemus

Aikaisemmat tehtävät:

 • Apulaishenkilöstöjohtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2009-2013
 • Apulaishenkilöstöjohtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy, 2008-2009
 • Johtaja ja pääjohtaja, Human Resources, Nokia Ltd, 2000-2008
 • HR-konsultti / HR-johtaja, ICL Data Ltd, 1997-2000
Henna Tuominen
FM, s. 1976
Viestintäjohtaja
Henna Tuominen
FM, s. 1976
Viestintäjohtaja

Tutkinto:

 • Filosofian maisteri (kansainvälinen yritysviestintä)

Kokemus:

 • Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014, yli 15 vuoden viestintäkokemus

Aikaisemmat tehtävät:

 • Viestintäpäällikkö, Elisa Oyj, 2009-2014
 • Viestintäkonsultti, Viestintätoimisto Pohjoisranta, 2001–2009

Ylimmän johdon, hallituksen ja valiokuntien palkitseminen

Hallituksen ja valiokuntien jäsenille ja varajäsenille maksettiin vuonna 2016 yhteensä 170 tuhatta euroa palkkioina.

Vuonna 2016 Carunan toimitusjohtaja Ari Koposelle ja Koposen eroilmoituksen jälkeen toimitusjohtajana toimineelle Jyrki Tammivuorelle maksettiin kuukausipalkasta luontoisetuineen ja johdon pitkän aikavälin palkkiosta koostuvaa ansiota yhteensä 981 tuhatta euroa. Johtoryhmän muut johtajajäsenet saivat palkkiota yhteensä 1 053 tuhatta euroa.cheap cialis black online