Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

Raportin kuvaus

Caruna raportoi toiminnastaan yritysvastuun näkökulmasta nyt toisen kerran. Raportoinnissa noudatetaan GRI:n G4-ohjeistoa. Myös Carunan taloudelliset tulokset raportoidaan osana vuosiraportointia.

Tämä vuosiraportti kattaa Carunan toimintaa ajanjaksolla 1.1.–31.12.2016. Caruna raportoi toiminnastaan vuosittain. Edellinen raportti julkaistiin 29.3.2016. Seuraava raportti julkaistaan keväällä 2018.

Raportin sisällön määrittelyprosessi

Carunan yritysvastuuraportti 2016 noudattaa Global Reporting Initiativen GRI G4-ohjeistoa yritysvastuun raportoinnista. Raportti on laadittu GRI:n G4-ohjeistossa määriteltyjä menettelytapoja ja core-sovelluslaajuutta noudattaen. Raportti kattaa G4-ohjeistuksen ja sen toimialakohtaisen Electric Utilities Sector Disclosures -liitteen edellyttämät vakiotiedot sekä Carunan toiminnassa olennaisiksi katsotut yritysvastuun näkökohdat. Yritysvastuun asiantuntijayritys Mitopro Oy on käynyt läpi raportin vastaavuuden GRI G4 -ohjeiston core-sovelluslaajuuteen.

Caruna kartoitti kesällä ja syksyllä 2015 olennaisimmat yritysvastuun teemat. Prosessi sisälsi toiminnan taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat sidosryhmien ja Carunan liiketoiminnan kannalta. Prosessissa määriteltiin ensin sisäisesti Carunan toiminnan raamit yritysvastuun näkökulmasta ja nimettiin laajasti vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Toisessa vaiheessa toteutettiin vastuullisuustutkimus, jossa pyydettiin niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä Carunan toiminnasta, vastuullisuudesta sekä tärkeimmistä kehityskohteista.

Sidosryhmien näkemykset kerättiin tutkimuksella, johon osallistuivat seuraavat sidosryhmät: yritysasiakkaat, kuluttaja-asiakkaat, urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit, kuntapäättäjät, valtion viranomaiset, aluehallinto, pelastusviranomaiset, korkeakoulut, toimialan järjestöt sekä henkilöstö.
 

Olennaisuusanalyysi- ja raportointiprosessi

Sidosryhmätutkimuksen tuloksia työstettiin Carunan HSE-työryhmän, johtoryhmän sekä hallituksen asettaman HSE-valiokunnan kanssa. Olennaisuuden määrittelyyn viimeisessä vaiheessa vastuullisuusteemat ja -näkökohdat tiivistettiin kuuteen osa-alueeseen ja näiden alakohtiin, jotka on kuvattu alla.
 

Yritysvastuun teemat ja näkökohdat

GRI:n olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

Carunan konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu vuosiraportin johdantoluvussa. Yritysvastuuraportin tiedot kattavat Caruna-konsernin yhtiöt ja liiketoiminnat.

Carunan olennaiset GRI G4 -näkökohdat ja niiden laskentarajat on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Carunan painopistealueet GRI G4 -näkökohdat Näkökohtien laskentarajat
Toimitusvarmuus

 • Investoinnit verkon kehittämiseen
 • Varautuminen poikkeustilanteisiin ja vikojen nopea korjaaminen

 

 • Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus
 • Järjestelmätehokkuus
 • Tutkimus ja kehitys
 • Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, niihin liittyvät suunnitelmat ja koulutus
Carunan oma toiminta, asiakkaat ja yhteiskunta
Turvallisuus

 • Työntekijöiden ja urakoitsijoiden turvallisuus
 • Verkko- ja yleisöturvallisuus
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

 

Carunan oma toiminta, urakoitsijat, asiakkaat ja yhteiskunta
Asiakkaat ja yhteiskunta

 • Asiakastyytyväisyys
 • Asiakkaiden syrjimättömyys ja kohtuullinen hinnoittelu
 • Paikalliset taloudelliset vaikutukset
 • Sidosryhmäyhteistyö
 • Tuote- ja palvelutiedot
 • Taloudelliset tulokset
 • Välilliset taloudelliset vaikutukset
 • Carunan oma näkökohta: Asiakkaiden syrjimättömyys
 • Yksityisyyden suoja
Carunan oma toiminta, asiakkaat ja yhteiskunta
Vastuullinen hankinta

 • Ostokäytännöt ja urakoitsijoiden tasapuolinen kohtelu
 • Materiaalihankintojen vastuullisuus
 • Alihankkijoiden työolot
 • Ostokäytännöt
 • Toimittajien ympäristöarvioinnit
 • Toimittajien työolojen arviointi
 • Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
Carunan oma toiminta, urakoitsijat ja hankintaketju
Ympäristö

 • Ympäristöhaittojen minimointi
 • Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö
 • Ympäristöturvallisuus
 • Maankäyttö- ja maisemavaikutukset
 • Materiaalit
 • Energia
 • Päästöt
 • Jätevedet ja jätteet
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Määräystenmukaisuus
Carunan oma toiminta ja urakoitsijat
Henkilöstö

 • Hyvä johtaminen
 • Osaaminen
 • Työhyvinvointi- ja terveys
 • Tasa-arvo
 • Työllistäminen
 • Koulutus
 • Tasa-arvo
 • Carunan oma näkökohta: Työhyvinvointi
Carunan oma toiminta
Avoimuus, eettiset liiketoimintaperiaatteet ja hyvä hallinnointi
 • Lahjonta ja korruption vastaisuus
 • Kilpailun rajoitukset
 • Määräystenmukaisuus
Carunan oma toiminta

 

GRI-sisältöindeksi

Strategia ja analyysi

 
 
 
GRI-tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-1
Toimitusjohtajan katsaus
G4-2
Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Organisaation taustakuvaus

 
 
 
GRI-tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-3
Raportoivan organisaation nimi
G4-4
Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut
G4-5
Organisaation pääkonttorin sijainti
G4-6
Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta
G4-7
Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto
G4-8
Markkina-alueet
G4-9
Raportoivan organisaation koko
G4-10
Henkilöstön ja urakoitsijoiden määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
G4-11
Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
G4-12
Organisaation toimitusketju
G4-13
Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla
G4-14
Varovaisuuden periaatteen soveltaminen
G4-15
Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet
G4-16
Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
EU1
Asennettu kapasiteetti energialähteittäin ja sääntelyjärjestelmittäin

Ei sovellu, ei omaa tuotantoa

EU2
Energian tuotanto energialähteittäin ja sääntelyjärjestelmittäin

Ei sovellu, ei omaa tuotantoa

EU3
Kotitalous-, teollisuus-, instituutio- ja kaupallisten asiakkaiden määrä
EU4
Sähköverkoston pituus (ilma- ja maakaapelit/siirto- ja jakelulinjat)
EU5
Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan

Ei sovellu, Caruna ei ole mukana päästökauppajärjestelmässä

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

 
 
 
GRI-tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-17
Konsernin laskentaraja
G4-18
Raportin sisällönmäärittely
G4-19
Olennaiset näkökohdat
G4-20
Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä
G4-21
Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella
G4-22
Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
G4-23
Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

Ei merkittäviä muutoksia raportin laajuudessa tai laskentarajoissa

Sidosryhmävuorovaikutus

 
 
 
GRI-tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-24
Luettelo organisaation sidosryhmistä
G4-25
Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet
G4-26
Sidosryhmätoiminnan periaatteet
G4-27
Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Raportin kuvaus

 
 
 
GRI-tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-28
Raportointijakso
G4-29
Edellisen raportin päiväys
G4-30
Raportin julkaisutiheys
G4-31
Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja
G4-32
GRI-sisältövertailu
G4-33
Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

Yritysvastuun tietoja ei ole ulkoisesti varmennettu

Hallinto

 
 
 
GRI-tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
Hallintorakenne ja kokoonpano
G4-34
Hallintorakenne ja valiokunnat
G4-36
Vastuuhenkilöt
G4-38
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä
G4-42
Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

Liiketoiminnan eettisyys

 
 
 
GRI-tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-57
Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto
G4-58
Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen

Johtamiskäytännöt ja tunnusluvut

 
 
 
GRI-tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-DMA
Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA)
TALOUDELLINEN VASTUU

Johtamistavan kuvaus (DMA)

Taloudelliset tulokset
G4-EC1
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
Välilliset taloudelliset vaikutukset
G4-EC8
Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus
Ostokäytännöt

Johtamistavan kuvaus (DMA)

G4-EC9
Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa

Ei sovellu, käytetyt hankintakriteerit perustuvat erityisalojen hankintalakiin

Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus (EU)

Johtamistavan kuvaus (DMA)

Järjestelmätehokkuus (EU)

Johtamistavan kuvaus (DMA)

EU12
Siirto- ja jakeluhäviöt
Tutkimus ja kehitys (EU)

Johtamistavan kuvaus (DMA)

Materiaalit
G4-EN1
Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan

Raportoitu verkon rakentamiseen liittyvät materiaalivirrat

Energia
G4-EN3
Organisaation oma energian kulutus
G4-EN6
Energia kulutuksen vähentäminen

Raportoitu energiatehokkuustoimenpiteet

Luonnon monimuotoisuus
G4-EN12
Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla
Päästöt
G4-EN15
Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)

Raportoitu SF6-päästöt

G4-EN19
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Raportoitu vähentämistoimenpiteet

Jätevedet ja jätteet
G4-EN23
Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

Raportoitu hävitetyt pylväät

G4-EN24
Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus
Määräystenmukaisuus
G4-EN29
Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
Toimittajien ympäristöarvioinnit

Johtamistavan kuvaus (DMA)

G4-EN32
Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti
SOSIAALINEN VASTUU
Henkilöstö ja työolosuhteet

Johtamistavan kuvaus (DMA)

Työllistäminen
G4-LA1
Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
EU17
Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä toimivien työntekijöiden työpäivien määrä
Työterveys ja -turvallisuus

Johtamistavan kuvaus (DMA)

G4-LA6
Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan ml. urakoitsijat
EU18
Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus
Koulutus

Johtamistavan kuvaus (DMA)

G4-LA9
Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin

Raportoitu koulutustunnit henkilöstöryhmittäin

G4-LA10
Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa
G4-LA11
Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus
Monimuotoisuus ja tasa-arvo
G4-LA12
Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti
Toimittajien työolojen arviointi

Johtamistavan kuvaus (DMA)

G4-LA14
Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti
Yhteiskunta

Johtamistavan kuvaus (DMA)

Lahjonta ja korruption vastaisuus
G4-SO4
Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus
G4-SO5
Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

Ei tapauksia vuonna 2016

Kilpailun rajoitukset
G4-SO7
Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

Ei tapauksia vuonna 2016

Määräystenmukaisuus
G4-SO8
Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2016

Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi

Johtamistavan kuvaus (DMA)

G4-SO9
Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti
Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen (EU)

Johtamistavan kuvaus (DMA)

Tuotevastuu
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Johtamistavan kuvaus (DMA)

EU25
Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset
Tuote- ja palvelutiedot

Johtamistavan kuvaus (DMA)

G4-PR5
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Johtamistavan kuvaus (DMA)

G4-PR8
Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2016

Saatavuus (EU)

Johtamistavan kuvaus (DMA)

EU28
Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
EU29
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto