Data

Tähän osioon on koottu Carunan toimintaa ja yritysvastuuta kuvaavia tunnuslukuja. Toiminnasta lukujen takana voit lukea Vuosiraportti-osiosta. Viagra Jelly purchase

Sähköverkko ja toimitusvarmuus

Alle on kerätty Carunan sähköverkkoa ja toimitusvarmuutta kuvaavia tunnuslukuja. Lue lisää sähköverkostamme ja toimitusvarmuudesta. Viagra Jelly purchase

Pien- ja keskijännitteisen sähköverkon pituus alueittain

Pien- ja keskijänniteverkkojen kaapelointiasteet


Säävarmuusaste*

Pien- ja keskijänniteverkon investoinnit vuonna 2016

Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%tr>

Pohjois-Pohjanmaa & Lappi Joensuu Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa & Satakunta Varsinais-Suomi Häme & Uusimaa
Verkon pituus 10 100 km 1 400 km 16 600 km 27 300 km 24 700 km
Pienjänniteverkon kaapelointiaste 21 % 96 % 48 % 40 % 52 %
Keskijänniteverkon kaapelointiaste 14 % 89 % 27 % 32 % 48 %
Verkon säävarmuusaste* 40 % 94 % 70 % 69 % 68 %
Investoinnit vuonna 2016** 17 milj. € 1 milj. € 43 milj. € 79 milj. € 70 milj. €
Investoinnit
2017–2019
57 milj. € 4 milj. € 97 milj. € 225 milj. € 184 milj. €


*Säävarmuusasteella tarkoitetaan keskijänniteverkon osuutta, joka on joko maakaapeloitu tai sijaitsee sellaisessa ympäristössä, jossa puut eivät vaaranna sähkönjakelua.
**Lisäksi investoimme yhteensä
28 miljoonaa euroa suurjännitteiseen alueverkkoon.

 

Sähköverkon avainluvut 2016 2015 2014
Sähköverkon pituus yhteensä (km)

       Pienjänniteverkon pituus

       Keskijänniteverkon pituus

       Suurjänniteverkon pituus

82 150

51 700

28 400

2 050

78 850

50 300

26 500

2 050

78 050

50 800

25 400

1 900

Jakelumuuntamoiden lukumäärä 28 600 27 300 26 300
Sähköasemien lukumäärä 190 180 180
Kaapelointiaste yhteensä (%)

       Pienjänniteverkon kaapelointiaste

       Keskijänniteverkon kaapelointiaste

40

45

33

36

42

23

34

41

18

Verkonparannushankkeiden arvo (milj. euroa) 238 173 98

 
Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%
 

Toimitusvarmuuden avainluvut 2016 2015 2014
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) (min) 95 137 108
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) (kpl) 1,7 2,3 2,2
Toimitusvarmuusaste (%) 99,98 99,98 99,98

Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

Turvallisuus

Alle on kerätty Carunan toiminnan turvallisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Lue lisää turvallisuudesta toiminnassamme. Viagra Jelly purchase

 

Sähköturvallisuuden avainluvut 2016 2015 2014
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle raportoidut, ulkopuolisille sattuneet sähkötapaturmat (kpl) 0 3 1
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle raportoidut, ulkopuolisille sattuneet läheltä piti -tilanteet (kpl) 2 10 7
Raportoidut sähköverkon vian aiheuttamat ylijännitetapaukset (ns. nollaviat) (kpl) 358 451 399

 
Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%
 

Työturvallisuuden avainluvut

2016

2015

2014

Safety walk -turvallisuushavainnointikierrokset* (kpl)

492

787

383

LWIF-urakoitsijaturvallisuus**

5,2

9,8

8,6

Urakoitsijoiden vakavat tapaturmat*** (kpl)

3

2

3

TRIF-henkilöstöturvallisuus****

0

1,9

0

Työhön liittyvät kuolemantapaukset

0

0

0


*Carunan henkilöstön tekemät turvallisuuden havainnointikierrokset työmailla ja toimistoympäristössä. Eri vuosien tulokset eivät ole vertailukelpoisia, koska Caruna ulkoisti projektinvalvonnan elokuussa 2015 ja samalla projektinvalvonnan tekemät Safety Walkit alettiin raportoida työmaatarkastuksina.

**Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille tapahtuneet, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoona työtuntia).

***Tapaturma, josta aiheutuu yli 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.

****Total Recordable Injury Frequency -mittari kuvaa Carunan henkilöstön poissaoloon johtaneet tai hoitokäynnin aiheuttaneet työpaikkatapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).

 

Vuonna 2016 Carunan omalla henkilöstöllä ei todettu ammattitauteja.Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

Ympäristö

Seuraavat tunnusluvut kuvaavat Carunan ympäristövaikutuksia. Tutustu tarkemmin toimintamme ympäristövaikutuksiin. Viagra Jelly purchase

 

Ympäristövaikutusten avainluvut 2016 2015 2014
Sähköverkon sähköhäviön määrä (GWh) 389,3 375,3 391,4
Oma sähköenergian kulutus* (GWh) 2,21 1,71 1,19
Oma lämpöenergian kulutus* (GWh) 1,82 1,22 0,74
SF6-kaasun määrä (kg) 9 610 9 276 9 245
SF6-vuodot (kg) 23,29** 6,9 2,6
SF6-vuodot (CO2e***) 531,01 157,32 59,28
SF6-vuotojen osuus kaasun kokonaismäärästä (%) 0,24 0,07 0,03
Hävitetyt sähköpylväät (tonnia) 3 013 1 509 1 498
Öljyvuodot, ≥ 100 kg 7 7 12
Öljyvahinkojen käsittelykustannukset**** (tuhatta euroa) 210 264 420
Puhdistettu maaperä**** (tonnia) 447 329 643


*Vuosien 2014 ja 2015 luvuista puuttuu Carunan osuus edellisen päätoimitilan energiakulutuksesta.
**Vuoden 2016 vuodoista Gumbölen sähköaseman kaasuvuodon osuus oli 20 kg.
***CO2e = hiilidioksidiekvivalenttitonnia = GWP-arvo x paino; GWP = Global Warming Potential eli aineen vaikutus ilmaston lämpenemiseen; SF6-kaasun GWP-arvo on 22 800.
****Osittain arvioitu.
Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

 

Sähköverkon häviöt suhteutettuna siirretyn energian kokonaismäärään (%) 2016 2015 2014*
Caruna Oy jakeluverkko 3,6 3,7
Caruna Espoo Oy jakeluverkko 2,5 2,7
Caruna siirtoverkko (110 kV) 0,6 0,7


*Suhteellisten häviöiden laskentatapa muuttui vuoden 2014 jälkeen, minkä vuoksi vuosi 2014 ei ole 
vertailukelpoinen vuosien 2015 ja 2016 kanssa.cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

Henkilöstö

Alle on koottu Carunan henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja. Lue lisää henkilöstöstämme. Viagra Jelly purchase

Henkilöstön koulutustausta (%)

Henkilöstön ikäjakauma (%)

Henkilöstön avainluvut 2016 2015 2014
Lukumäärä vuoden lopussa* 273 274 337
Keskimääräinen lukumäärä* 276 307 339
Henkilöstön vaihtuvuus** (%) 5,9 6,5
Määräaikaisten osuus (%) 6,6 6,2 5,9
Osa-aikaisten osuus (%) 5,1 5,8 6,8
Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten osuus (%) 91 89 91
Sairauspoissaolopäivien osuus teoreettisista työpäivistä (%) 2,2 2,0 1,8
Kehityskeskustelujen piirissä oleva henkilöstö (%) 100 100 100
Naisten osuus henkilöstöstä (%) 40 38 38
Naisten osuus hallintoelimistä (%) 12,5 0 0
Palkat ja palkkiot (tuhatta euroa) 17 757 19 462  14 798
Koulutustunnit yhteensä***

       Toimihenkilöt

       Ylemmät toimihenkilöt ja johto

31,5

33,9

29,0

 

10,6

9,4

11,9

 


*Vuosien 2015 ja 2014 vertailuluvut eroavat hieman vuosiraportissa 2015 raportoiduista luvuista erilaisen mittaustavan vuoksi.

**Vaihtuvuus kuvaa työntekijöiden oma-aloitteista lähtövaihtuvuutta. Vuoden 2014 vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla, sillä yhtiö perustettiin maaliskuussa 2014.

***Tuntia per henkilötyövuosi. Vuoden 2014 vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla, sillä yhtiö perustettiin maaliskuussa 2014. Vuoden 2015 tiedoissa saattaa olla puutteita raportointijärjestelmän manuaalisuuden vuoksi. Vuoden 2016 alussa siirryttiin uuteen raportointijärjestelmään.

Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

Hankinta

Seuraavat tunnusluvut kuvaavat Carunan hankintaa. Tutustu tarkemmin hankintaamme. Viagra Jelly purchase

 

Hankinnan avainluvut 2016 2015 2014
Verkostourakoitsijoiden raportoimat työtunnit* (miljoonaa tuntia) 1,94 1,74 1,3
Toimittaja-auditoinnit (kpl) 5 0 0


*Aliurakoitsijoiden työtunnit pääosin arvioituja.

 Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

Asiakkaat

Alle on koottu Carunan asiakkaita kuvaavia tunnuslukuja. Tutustu tarkemmin asiakkaisiimme. Viagra Jelly purchase Viagra Jelly purchase

Carunan osuus jakeluverkossa toimitetun sähkön määrästä (%)

Carunan asiakasmäärät jännitetasoittain
Asiakkaita pienjänniteverkossa 663 000
Asiakkaita keskijänniteverkossa 800
Asiakkaita suurjänniteverkossa 50

 

Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

Carunan asiakasmäärät alueittain 2016 2015
Pohjois-Pohjanmaa & Lappi 35 000 35 000
Joensuu 36 000 35 000
Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa & Satakunta 93 000 92 000
Varsinais-Suomi 158 000 156 000
Häme & Uusimaa 342 000 336 000
Yhteensä 664 000 656 000

Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

Asiakasmäärän kehitys

  • Caruna Oy
  • Caruna Espoo Oy

NPS-asiakastyytyväisyys (asteikko -100:sta +100:aan)

Vertailuarvoa vuodelta 2014 ei ole saatavilla, sillä yhtiö perustettiin maaliskuussa 2014.

Taloudelliset vaikutukset

Alle on koottu Carunan taloudellisia vaikutuksia kuvaavia tunnuslukuja. Lue lisää taloudellisista vaikutuksistamme. Viagra Jelly purchase

Carunan tuottama ja jakama suora taloudellinen lisäarvo (tuhatta euroa)   2016 2015
Tuotot asiakkailta
Liikevaihto 384 028 287 523
Muut liiketoiminnan tuotot 7 626 9 184
Käyvän arvon muutokset -2 987 -2 001
Yhteensä tuotot asiakkailta   388 667 294 706
Maksut toimittajille
Ostetut materiaalit ja palvelut 81 851 72 631
Muut kulut 55 679 69 761
Kiinteistöverot -213 -184
Lahjoitukset ja sponsorointi -387 -113
Yhteensä maksut toimittajille   136 930 142 095
Korvaukset henkilöstölle
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 21 806 24 001
Yhteensä korvaukset henkilöstölle   21 806 24 001
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille
Rahoituskulut omistajille 81 135 88 747
Rahoituskulut muille 96 076 81 274
Yhteensä korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille 177 211  170 021
Yleishyödylliset panokset ja verot
Tilikaudelta maksettava tulovero 456  366
Kiinteistöverot 184 184
Lahjoitukset ja sponsorointi 387 113
Yhteensä yleishyödylliset panokset ja verot   1 027 663
 
TUOTETTU LISÄARVO 51 693 -42 074

Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%

Carunan verojalanjälki (tuhatta euroa)

2016

2015

Maksettavat verot
               Tuloverot

456

366

               Työttömyysvakuutusmaksut

471

680

               Sosiaaliturvamaksut

367

331

               Kiinteistöverot

213

184

               Varainsiirtoverot

28

20

Yhteensä maksettavat verot

1 535

1 581

Kerättävät ja tilitettävät verot
               Arvonlisävero (nettotilitetyt)

54 866

42 639

               Sähkövero

189 137

199 340

               Ennakonpidätys

5 049

6 180

Yhteensä tilitettävät verot

249 052

248 159

Online Pharmacy, cialis black buy,Free shipping, order v gel, Discount 10%